Poslední objednávky
Před 43 min.
Před 43 min.
Před 7 hodinami
Před 7 hodinami
Před 3 hodinami
Před 3 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 7 hodinami
Před 7 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 6 hodinami
Před 6 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 8 hodinami
Před 8 hodinami
Před 10 hodinami
Před 10 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 12 hodinami
Před 12 hodinami
Před 24 min.
Před 24 min.
Před 12 hodinami
Před 12 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 hodinami
Před 2 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 14 min.
Před 14 min.
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 12 hodinami
Před 12 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 5 hodinami
Před 5 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 hodinami
Před 2 hodinami
Před 1 hodinou
Před 1 hodinou
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 hodinou
Před 1 hodinou
Před 6 hodinami
Před 6 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 10 hodinami
Před 10 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 7 hodinami
Před 7 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 12 hodinami
Před 12 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 6 hodinami
Před 6 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 8 hodinami
Před 8 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 56 min.
Před 56 min.
Před 5 hodinami
Před 5 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 hodinou
Před 1 hodinou
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Napište nám

Obchodní podmínky-Specializovaný obchod na podlahové topení


Obchodní podmínky se řídí dle platných zákonů České republiky a hlavně dle Vás, zákazníka.

Obchodní podmínky : 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Michal Klas , se sídlem
Masarykovo námestí 72, Hranice 753 01, identifikacní císlo: 696 091 61 (dále jen „prodávající“) upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základe kupní smlouvy (dále jen
„kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou ci právnickou osobou (dále jen „kupující“)
prostrednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na
internetové adrese https://www.1-topeni-levne.cz , a to prostrednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran pri využívání webové stránky
prodávajícího umístené na adrese https://www.1-topeni-levne.cz  (dále jen„webová stránka“) a další související právní vztahy.
Obchodní podmínky se nevztahují na prípady, kdy osoba,která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná pri objednávání
zboží v rámci své podnikatelské cinnosti.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouve. Odchylná ujednání v kupní
smlouve mají prednost pred ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou soucástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky
jsou vyhotoveny v ceském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavrít v ceském jazyce.
1.5. Znení obchodních podmínek muže prodávající menit ci doplnovat. Tímto ustanovením nejsou dotcena práva a
povinnosti vzniklá po dobu úcinnosti predchozího znení obchodních podmínek.
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚCET
2.1. Na základe registrace kupujícího provedené na webové stránce muže kupující pristupovat do svého
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní muže kupující provádet objednávání zboží (dále jen
„uživatelský úcet“). V prípade, že to webové rozhraní obchodu umožnuje, muže kupující provádet objednávání
zboží též bez registrace prímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Pri registraci na webové stránce a pri objednávání zboží je kupující povinen uvádet správne a pravdive všechny
2/8
údaje. Údaje uvedené v uživatelském úctu je kupující pri jakékoliv jejich zmene povinen aktualizovat. Údaje
uvedené kupujícím v uživatelském úctu a pri objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Prístup k uživatelskému úctu je zabezpecen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat
mlcenlivost ohledne informací nezbytných k prístupu do jeho uživatelského úctu a bere na vedomí, že
prodávající nenese odpovednost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávnen umožnit využívání uživatelského úctu tretím osobám.
2.5. Prodávající muže zrušit uživatelský úcet, a to zejména v prípade, kdy kupující svuj uživatelský úcet déle než 1 rok
nevyužívá, ci v prípade, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (vcetne obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vedomí, že uživatelský úcet nemusí být dostupný nepretržite, a to zejména s ohledem na
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popr. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení tretích osob.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to vcetne uvedení cen
jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny vcetne dane z pridané hodnoty a všech
souvisejících poplatku. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zustávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavrít
kupní smlouvu za individuálne sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístené ve webovém
rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavrít kupní smlouvu ohledne tohoto zboží.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí
pouze v prípadech, kdy je zboží dorucováno v rámci území Ceské republiky.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulár ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový
formulár obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),
- zpusobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném zpusobu dorucení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále spolecne jen jako „objednávka“).
3.4. Pred zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožneno zkontrolovat a menit údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjištovat a opravovat chyby vzniklé pri
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlacítko „koupit“. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodlene po obdržení
3/8
objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
uvedenou v uživatelském rozhraní ci v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávnen v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
predpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatecné potvrzení objednávky (napríklad písemne ci
telefonicky).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dorucením prijetí objednávky (akceptací), jež
je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7. Kupující bere na vedomí, že prodávající není povinen uzavrít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které
dríve podstatným zpusobem porušily kupní smlouvu (vcetne obchodních podmínek).
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikacních prostredku na dálku pri uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé
kupujícímu pri použití komunikacních prostredku na dálku v souvislosti s uzavrením kupní smlouvy (náklady na
internetové pripojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a prípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy muže kupující uhradit prodávajícímu
následujícími zpusoby:
v hotovosti v provozovne prodávajícího ;
v hotovosti na dobírku v míste urceném kupujícím v objednávce;
bezhotovostne prevodem na úcet prodávajícího (dále jen „úcet prodávajícího“);
4.2. Spolecne s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním
zboží. Není-li uvedeno výslovne jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. V prípade platby v hotovosti ci v prípade platby na dobírku je kupní cena splatná pri prevzetí zboží. V prípade
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnu od uzavrení kupní smlouvy.
4.4. V prípade bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží spolecne
s uvedením variabilního symbolu platby. V prípade bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní
cenu splnen okamžikem pripsání príslušné cástky na úcet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávnen, zejména v prípade, že ze strany kupujícího nedojde k dodatecnému potvrzení
objednávky (cl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ješte pred odesláním zboží kupujícímu.
4.6. Prípadné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemne kombinovat.
4/8
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecne závaznými právními predpisy, vystaví
prodávající ohledne plateb provádených na základe kupní smlouvy kupujícímu danový doklad – fakturu.
Prodávající je plátcem dane z pridané hodnoty. Danový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobe na elektronickou adresu kupujícího.
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vedomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona c. 40/1964 Sb., obcanský zákoník, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen „obcanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku
zboží upraveného podle prání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotrebení nebo zastarání,
od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a pocítacových programu, porušil-li spotrebitel jejich
originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a casopisu.
5.2. Nejedná-li se o prípad uvedený v cl. 5.1 ci o jiný prípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující
v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 obcanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do ctrnácti
(14) dnu od prevzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelne doruceno do
ctrnácti (14) dnu od prevzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího ci na adresu elektronické pošty
prodávajícího .
5.3. V prípade odstoupení od smlouvy dle cl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od pocátku ruší. Zboží
musí být prodávajícímu vráceno do 5 ti pracovních dnu od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
V prípade, že kupující poruší povinnost dle predchozí vety, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve
výši 1000 Kc (slovy: dva tisíce korun ceských) za každý den prodlení, maximálne však do výše kupní ceny tohoto
zboží. Tímto ustanovením není dotcen nárok na náhradu prípadné škody vzniklé porušením povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v prípade, kdy škoda presahuje smluvní pokutu. Zboží musí být
prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotrebené a, je-li to možné, v puvodním obalu.
5.4. Ve lhute deseti (10) dnu od vrácení zboží kupujícím dle cl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávnen
provést prezkoumání vráceného zboží, zejména za úcelem zjištení, zdali vrácené zboží není poškozeno,
opotrebeno ci cástecne spotrebováno.
5.5. V prípade odstoupení od smlouvy dle cl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladu
vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozdeji do deseti (10) dnu od skoncení lhuty na prezkoumání
zboží dle cl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostne na úcet urcený kupujícím. Prodávající je taktéž
oprávnen vrátit kupní cenu v hotovosti již pri vracení zboží kupujícím.
5.6. Kupující bere na vedomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotrebeno ci cástecne
spotrebováno, vzniká prodávajícímu vuci kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok
na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávnen jednostranne zapocíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní
ceny. Stejne tak nárok na smluvní pokutu dle cl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávnen jednostranne
zapocíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5/8
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Zpusob dorucení zboží urcuje prodávající, není-li v kupní smlouve stanoveno jinak. V prípade, že je zpusob
dopravy smluven na základe požadavku kupujícího, nese kupující riziko a prípadné dodatecné náklady spojené
s tímto zpusobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo urcené kupujícím v objednávce, je kupující
povinen prevzít zboží pri dodání. Neprevezme-li kupující zboží pri dodání, je prodávající oprávnen požadovat
poplatek za uskladnení ve výši 1000 Kc (slovy: tisíc korun ceských) a dále je oprávnen od kupní smlouvy
odstoupit.
6.3. V prípade, že je z duvodu na strane kupujícího nutno zboží dorucovat opakovane nebo jiným zpusobem než
bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dorucováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným zpusobem dorucení.
6.4. Pri prevzetí zboží od prepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v prípade
jakýchkoliv závad toto neprodlene oznámit prepravci. V prípade shledání porušení obalu svedcícího o
neoprávneném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od prepravce prevzít. Podpisem dodacího listu
kupující stvrzuje, že zásilka zboží splnovala všechny podmínky a náležitosti a na prípadnou pozdejší reklamaci
ohledne porušení obalu zásilky nemuže být brán zretel.
6.5. Další práva a povinnosti stran pri preprave zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
 
7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledne odpovednosti prodávajícího za vady, vcetne zárucní odpovednosti
prodávajícího, se rídí príslušnými obecne závaznými predpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. obcanského
zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná vec je ve shode s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná vec má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované,
prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základe jimi provádené reklamy ocekávané,
poprípade jakost a užitné vlastnosti pro vec takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkum právních
predpisu, je v tomu odpovídajícím množství, míre nebo hmotnosti a odpovídá úcelu, který prodávající pro
použití veci uvádí nebo pro který se vec obvykle používá.
7.3. V prípade, že vec pri prevzetí kupujícím není ve shode s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní
smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatne a bez zbytecného odkladu vec uvedl do stavu
odpovídajícího kupní smlouve, a to podle požadavku kupujícího bud výmenou veci, nebo její opravou; není-li
takový postup možný, muže kupující požadovat primerenou slevu z ceny veci nebo od smlouvy odstoupit. To
neplatí, pokud kupující pred prevzetím veci o rozporu s kupní smlouvou vedel nebo rozpor s kupní smlouvou
sám zpusobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví behem šesti (6) mesícu ode dne prevzetí veci, se
6/8
považuje za rozpor existující již pri jejím prevzetí, pokud to neodporuje povaze veci nebo pokud se neprokáže
opak.
7.4. Nejde-li o veci, které se rychle kazí nebo o veci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako
rozpor s kupní smlouvou po prevzetí veci v zárucní dobe (záruka).
7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovednosti prodávajícího za vady, vcetne zárucní odpovednosti prodávajícího,
uplatnuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny .
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Kupující bere na vedomí, že programové vybavení a další soucásti tvorící webové rozhraní obchodu (vcetne
fotografií nabízeného zboží) jsou chráneny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat
žádnou cinnost, která by mohla jemu nebo tretím osobám umožnit neoprávnene zasahovat ci neoprávnene užít
programové vybavení nebo další soucásti tvorící webové rozhraní obchodu.
8.3. Kupující není oprávnen pri využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení
nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní
obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníku prodávajícího a který je
v souladu s jeho urcením.
8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1
obcanského zákoníku.
8.5. Kupující bere na vedomí, že prodávající nenese odpovednost za chyby vzniklé v dusledku zásahu tretích osob do
webové stránky nebo v dusledku užití webové stránky v rozporu s jejich urcením.
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDELENÍ
9.1. Ochrana osobních údaju kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem c. 101/2000 Sb., o
ochrane osobních údaju, ve znení pozdejších predpisu.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním techto svých osobních údaju: jméno a príjmení, adresa bydlište, identifikacní
císlo, danové identifikacní císlo, adresa elektronické pošty, telefonní císlo (dále spolecne vše jen jako „osobní
údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaju prodávajícím, a to pro úcely realizace práv a povinností
z kupní smlouvy a pro úcely zasílání informací a obchodních sdelení prodávajícímu.
9.4. Kupující bere na vedomí, že je povinen své osobní údaje (pri registraci, ve svém uživatelském úctu, pri
7/8
objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádet správne a pravdive a že je povinen bez
zbytecného odkladu informovat prodávajícího o zmene ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údaju kupujícího muže prodávající poverit tretí osobu, jakožto zpracovatele. Krome
osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez predchozího souhlasu kupujícího predávány
tretím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurcitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické
podobe automatizovaným zpusobem nebo v tištené podobe neautomatizovaným zpusobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou presné a že byl poucen o tom, že se jedná o dobrovolné
poskytnutí osobních údaju. Kupující prohlašuje, že byl poucen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údaju
muže ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doruceným na adresu prodávajícího.
9.8. V prípade, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (cl. 9.5) provádí zpracování jeho
osobních údaju, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepresné s ohledem na úcel jejich zpracování, muže:
 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvetlení,
 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se muže jednat o
blokování, provedení opravy, doplnení nebo likvidaci osobních údaju. Je-li žádost kupujícího podle
predchozí vety shledána oprávnenou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodlene závadný stav.
Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se prímo na Úrad pro
ochranu osobních údaju. Tímto ustanovením není dotceno oprávnení kupujícího obrátit se se svým
podnetem na Úrad pro ochranu osobních údaju prímo.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údaju, je mu prodávající povinen tuto informaci
predat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle predchozí vety požadovat primerenou úhradu
neprevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na
elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdelení prodávajícím na elektronickou
adresu kupujícího.
 
10. DORUČOVÁNÍ
10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní strane
dorucena písemne, a to elektronickou poštou, osobne nebo doporucene prostrednictvím provozovatele
poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je dorucováno na adresu elektronické pošty uvedenou v
jeho uživatelském úctu.
10.2. Zpráva je dorucena:
8/8
 v prípade dorucování elektronickou poštou okamžikem jejího prijetí na server príchozí pošty; integrita
zpráv zaslaných elektronickou poštou muže být zajištena certifikátem,
 v prípade dorucování osobne ci prostrednictvím provozovatele poštovních služeb prevzetím zásilky
adresátem,
 v prípade dorucování osobne ci prostrednictvím provozovatele poštovních služeb též odeprením
prevzetí zásilky, odepre-li adresát (poprípade osoba oprávnená za nej zásilku prevzít) zásilku prevzít,
 v prípade dorucování prostrednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhuty deseti (10) dnu
od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k prevzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u
provozovatele poštovních služeb, a to i v prípade, že se adresát o uložení nedozvedel.
11. ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ
11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní (zahranicní) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se rídí ceským právem. Tímto nejsou dotcena
práva spotrebitele vyplývající z obecne závazných právních predpisu.
11.2. Prodávající je oprávnen k prodeji zboží na základe živnostenského oprávnení a cinnost prodávajícího nepodléhá
jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své pusobnosti príslušný živnostenský úrad.
11.3. Je-li nekteré ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúcinné, nebo se takovým stane, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce približuje.
Neplatností nebo neúcinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zmeny a
doplnky kupní smlouvy ci obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.4. Kupní smlouva vcetne obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobe a není
prístupná.
11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Masarykovo námestí 72, Hranice 753 01.

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.